LOSHADKA / BLOG

FOREST SPORTS AND POND SCUM

birthday cake  green tree  punk as fuck

21.jpg1.jpg3.jpg

ROBERT MAPPLETHORPE

ass  bike  meat  punk as fuck  triangle

Leather Jockstrap, 1971

leatherjockstrap_1971.jpg

A Challenger Appears

punk as fuck

„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔºøÔºøÔºø
     ./  \
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ .|„ÄÄ^„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ^„ÄÄ|
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ | .>Ôæâ(Ô?§_, )„É?Ô?§.| „ÄÄ„ÄÄÔºú You shouldn't make me angry.
     __! ! -=ニ=- ノ!__ 
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄԺ謥Ôø£Ôø£ .|ÔººÔ?ÄÔæÜÔæܬ¥Ôºè„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ Ô?Ä„É?
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔ?õ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ.|__„ÄÄÔø£Ôø£„Éæ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ }
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄi;;',,, „ÄÄr—„ǧ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ „ÄÄÔºè|,Ô?§_,,„ÄÄ ,',;:',i
„ÄÄ „ÄÄ.l;';',;,,„ÄÄ }„ÄÄ„ÄÄ/;Ôºº„ÄÄ „ÄÄ „ÄÄ/ „É? /„ÄÄ,;,;;',;l
„ÄÄ„ÄÄ .|;;',;, „ÄÄ }„ÄÄ./;;;,,„ÄÄÔºº „ÄÄ /„ÄÄ;;;;;;„É?„ÄÄ,,;;','i
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄi;',, „ÄÄ / /;;,',';;„ÄÄ„ÄÄÔæâ–,„ÄÄ',',;;::',',Ôæûi ,,';';i
  i;,'; /./,',',';;" /  \ ',',',;;,'i ,;',i
„ÄÄ Ôºè„ÄÄ„ÄÄ/ i„ÄÄÔ?§„ÄÄ„ÄÄÔºè„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„É?„ÄÄ',;::'Ô?§|„ÄÄ Ôºº
„ÄÄ„É?„É?„É?„Éæ‰?ø„ÄÄ„ÄÄ„Äà„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„É?''„ÄÄ„ÄÄ{////
„ÄÄ„ÄÄÔ?ÄÔ?ÄÔ?ÄÔ?Ä„ÄÄÔæÑ,„ÄÄ„ÄÄ i„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|„ÄÄÔ?§„ÄÄi¬¥¬¥¬¥
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|',',;;„ÄÄ }„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ!„ÄÄ',',;;i
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|,','Ô?§„ÄÄ/„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„É?',',','|
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ!;;',„ÄÄ/„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ !,',;,;'|
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ !''„ÄÄ{„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ }''„ÄÄ!.
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔºè„ÄÄ„ÄÄi,„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ „Äâ„ÄÄ„É?.
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÂ?°Ô?§,,,-‚Äê‚îò„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ‚îîÔ??Ô??Ô??Ô??

    (; ・∀・) What.
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ __„ÄÉÔ?Ä„É? „ÄàÔºø
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄŒ?¬¥‚åí¬¥-‚àí„ÉæÔ?ñ„ɺ„É?‚åí„É?
„ÄÄ„ÄÄÔºè‚åí„ÄÄ Ô?® „ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔ?ÄÔ?⬥„ÄÄ„ÄÄÔºâ; Ô?Ä„É?
„ÄÄ /„ÄÄ„ÄÄ „ÄÄÔæâÔºæ Ô?§Ôºø__Ôø•Ôºø_‰??„ÄÄ„ÄÄ|
„ÄÄ !„ÄÄ„ÄÄ,,,„ÉéÁàªÔºº_„ÄÄ_‰??„ÄÄÔæâÔ?í;Ôºæ >„ÄÄ Ôºâ
„ÄÄÔºà„ÄÄ„ÄÄ <_ ÔººÔæçÔ?§,, __,+Ô?§__Ô?íÔæâ/„ÄÄ„ÄÄ/
„ÄÄ„ÄÄ„É?_„ÄÄ„ÄÄÔºº Ôºâ„ÇùÔ?§__,+Ô?§_Ô?±„ÄÉ Ôºè
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ „É?Ô?§___ „É?.=‚îĂÄà„ÄÄ Ô?ø„ÄÅ

„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ „ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔºè‚åí „É?
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ „ÄÄ „ÄÄ „ÄÄ / ^ ‚àÄ ^ „É?„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ
„ÄÄA challenger appears „ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ,Ôæâ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ „É?Ô?§_,,,„ÄÄ„ÄÄ „ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ/¬¥`”” ‘”¬¥Ô?Ä`Y’””Ô?Ä`’j „ÄÄ „É?„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ{„ÄÄ,Ôæâ’ i|„ÄÄ,. ,Ô?§ ,,|,,. Ô?§_/¬¥ ,-,,.;;l„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ’Ô?§ „Éæ ,`”-‚Äê‚Äê”’”Ôø£_{„ÄÄ,Ôæâi,Ô?§;;;Ôæâ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ „É?Ô?§,„ÄÄ„ÄÄ,.-„ÄÄ,.,’Ôºè`”Ô?Ä,,_„ÄÄ,,/„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ`”„Çû-‚Äê’”„ÄÄ`’„É?Ô?§,,Ô?§,Ô?§,,r’„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ ,Ôæâ„ÄÄ „Éæ„ÄÄ ,,„ÄÄ””;l„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ „ÄÄ./„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ;„É?„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ.
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ.l„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„É?,,„ÄÄ ,/„ÄÄ„ÄÄ ;;;l„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ ,„É?,, /„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ ;;;|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ,’ ;;;l l ;;’i,„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ;|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ li„ÄÄ„ÄÄ /„ÄÄ /„ÄÄl `’„É?,„ÄÄÔ?§;|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄl„ÄÄj„Éæ„Éé ,„Éé„ÄÄ„ÄÄ„É?„ÄÄ l„ÄÄ ,i|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄl`”’”„ÄÄ„É?„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ`l: `””`i„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ.l ,. i,’„ÄÄ }„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ li ‘Ô?§ ;;’ |„ÄÄ „ÄÄ„ÄÄ
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄl ; j„ÄÄ/ _, -‚Äî ‘Ôø£Ôø£Ô?Ąɺ‚Äê-Ô?§_
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ „ÄÄ„ÄÄ,, .–Ô?§,,Ôºø_,,-’Ôø£;;”`¬¥„ÄÄ;;„ÄÄ__„ÄÄ„ÄÄ__, -‚Äî- Ô?§;;Ôø£Ô?Äl
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ, ‘”„ÄÄ;;„ÄÄ„ÄÄ,__„ÄÄ„ÄÄ ;;’„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ r ‘ ¬¥;;;„ÄÄ„É?_„Çù_;;|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄl„É?, /
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔºèl„ÄÄ;;, -‚ÄêY¬¥|„ÄÄl„ÄÄ„ÄÄ__„ÄÄ Ôºè`’| |„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|„ÄÄl „ÄÄl;|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ l „É? l
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ Ôºè|;;;;„É?/„ÄÄ .| |„ÄÄ|.;;l_,-’l | V | |.l„ÄÄ.|„ÄÄ„ÄÄ .|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ l„ÄÄ i i„ÄÄ„ÄÄ | ;l„É?|
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ |;;;|;;;i„ÄÄ|„ÄÄÔºè|.| ”.|/ l„ÄÄ„ÄÄ|;;;| | | |„ÄÄ;|„ÄÄ„ÄÄ|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|„ÄÄ;l l|„ÄÄi ;;;;„ÄÄl | l„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ |;;;;|;;..„ÄÄl„ÄÄ;;„ÄÄ | i /„ÄÄ„ÄÄ .il /| |.| |„ÄÄ | „ÄÄ i„ÄÄ |„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ| l„ÄÄi„ÄÄ„ÄÄ’`i l /Ôø£Ôºº
„ÄÄ__Ôºè”|;;|;;l;;„ÄÄ .|„ÄÄ„ÄÄ .|;.i |„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ| ;;|| |l .|„ÄÄ |l„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ.i„ÄÄ| ;|;„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|/„É?/`”l
´ ;;_,- | |;; | |  l;;l;|  | l|| | |; | |i  i  | |;;/|   .| l ,l |
„ÄÄ„ÄÄ.|;;;;;;| l,„ÄÄ|„ÄÄ/„ÄÄ’ ‘„ÄÄ|i | ,„ÄÄ„ÄÄi„ÄÄ|l | |;;l. |„ÄÄ.| i„ÄÄ. |l„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄl/ l lj„É?Ô?§„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ/l„ÄÄ| .l„ÄÄ |
„ÄÄ,;;’:|;;;;i;;i;;|„ÄÄ| ;;|„ÄÄi l„ÄÄ i |„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|i„ÄÄl| |;;;|l|„ÄÄi |;’„ÄÄ„ÄÄl|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|l„ÄÄ|l;;;;;„É?` ‘¬¥ /„ÄÄ|„ÄÄ |„ÄÄl
`’;;;;;|;;;l;;;l;;l„ÄÄl„ÄÄl„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄl„ÄÄil; i„ÄÄ„ÄÄl|„ÄÄ|l;;i;;;|l|„ÄÄ|/l i„ÄÄ„ÄÄli„ÄÄ; ,: ||„ÄÄ|„ÄÄ„Éæ;;;;„É?/li„ÄÄ| ii„ÄÄl„ÄÄ.l

           / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \  Hope you all
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ/„ÄÄ''''''„ÄÄ„Éé'' ll ''„É?''''''ÔæâÔºà„ÄÄ„É?„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄdidn't forget
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|„ÄÄÔºà‚óèÔºâ,„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔ?§Ôºà‚óèÔºâ‚åí„ÄÄ..| „ÄÄ„ÄÄabout ME.
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ ,,Ôæâ(Ô?§_, )„É?Ô?§,,„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|„ÄÄ
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ Ô?Ä-=ÔæÜ=- '„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ! „ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ ..Ô?ÄÔæÜÔæܬ¥„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ!
          \________ /
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔºø-‚Äê'Ôø£|Ôºº „ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔºè'Ôø£`Ô??‚Äî-Ô?§ÔºøÔºø
       /~⌒~ ̄| , -‐'\ ` Рー '/ \  '   ̄\
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔºè„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|„ÄÄ`Ô??‚Äî-Ô?§„É?„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„Éé„ÄÄ-‚Äî'~Ôø£„ÄÄÔ?§„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔºº
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ/„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ Ôºè„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ `Ô??V -‚Äê'Ôø£„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ „É?„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ |
     /        ||     \      |
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ |„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ||„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|`Ô?§
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔºè`-Ô?§„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ/„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ „É?||Ôºè„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„É?„ÄÄ„ÄÄ „ɺÔ?§Ôºø„Éé„ÄÄÔºº
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ/ „ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔ?§„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ‚óã„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ ||/„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ‚óã„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|Ôºè„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔºº„ÄÄÔºº
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ /„ÄÄ „ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄV„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ Ôºº.„ÄÄ||„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ /„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔ?ú Ô?ú
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„É?„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„É?/„É?Ô?§„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ ‰??„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ |„ÄÄ |
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ/„ÄÄÔººÔ?§Ôºø„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ Ôºè„ÄÄ„ÄÄÔºº„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔºè„ÄÄ „É?„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ |„ÄÄ |
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ /„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„Éé„ÄÄÔºè„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔø£`Ô??Ô??'„ÄÄ„ÄÄ l„ÄÄ„ÄÄÔ?§Ôø£`Ô??Ô??-„ɺ'„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ ‚àß„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔ?å „ÄÄ |
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ Ôºà„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ Ôºè ÔºèÔºº„ÄÄ„ÄÄÂÖ•„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ/„ÄÄ„ÄÄ |„ÄÄ„ÄÄ |„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔºè Ôºâ„ÄÄ /„ÄÄ Ôºº„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ „Äĉ??„ÄÄ„ÄÄ|
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ/„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔºº„ÄÄ,Ôºè„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ Ôºº„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄlÔ?§Ôºø ‰??_„ÄÄ_,|„ÄÄ „ÄÄ -‚Äê',Ôºèl Ôºè„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ`Ô??Ô?§_Ôºû-‚Äê'~„ÄÄ „ÄÄ |
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ //„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ „Äà„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ |„ÄÄÔºº„ÄÄ„ÄÄ /„ÄÄ„ÄÄ |„ÄÄ„ÄÄ „É?„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄÔºè„ÄÄ„ÄÄ|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ „ÄÄ„ÄÄ |
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ| |„ÄÄ „ÄÄ „ÄÄ „ÄÄ „ÄÄ|„ÄÄ„ÄÄ „ÄÄ„ÄÄ „ÄÄ |„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ |„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ |„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ/„ÄÄ„ÄÄ „ÄÄ „ÄÄ „ÄÄ „ÄÄ|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ „ÄÄ„ÄÄ |
„ÄÄ „ÄÄ | |„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ|„ÄÄ „ÄÄ „ÄÄ „ÄÄ „ÄÄ|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄlÔ?§Ôºø ‰??_ _ _ ,|„ÄÄ„ÄÄ „ÄÄ Ôºø/„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ „ÄÄ„ÄÄ|„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ |
„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ| |„ÄÄ„ÄÄ „ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ/„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ „ÄÄ/‚Äê–Ô?§ÔºøÔºøÔºøÔºøÔºøÔºø, –‚Äê'~ __„Äà„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ |„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ |

I Really Like the Idea of T.I.’s Digital World

punk as fuck  thumbs up  violin  weed

ti.jpg

bicycle

bike  paint can  picture frame  punk as fuck

← Previous PageNext Page →